ПОРЪЧАЙ ПО ТЕЛЕФОНА
0887 99 02 99

Общи правила и условия

Условия на ползване
ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на уебсайт за електронна търговия www.zakolata.bg


I. Общи положения
1.1   Настоящият документ съдържа Общи условия за използване на интернет страницата www.zakolata.bg с които трябва да се запознаете обстойно преди да използвате този сайт.
 
1.2  www.zakolata.bg  е уебсайт за електронна търговия собственост на ЗА КОЛАТА ООД с ЕИК 202969523.
 
1.3 Тези Общи условия представляват договор между Вас (наричани по-нататък “ПОТРЕБИТЕЛ / КЛИЕНТ”) и ЗА КОЛАТА ООД  (наричанo по-нататък  ТЪРГОВЕЦЪТ”), съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на Потребителят/Клиентът си посредством уебсайта за електронна търговия www.zakolata.bg.
 
1.4  Чрез регистрацията си на www.zakolata.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. В случай, че не сте съгласни с Общите условия,
     моля не използвайте тази интернет страница.
 
1.5   ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общите условия, като изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителя от момента на публикуването им на www.zakolata.bg. 


1.6 Настоящите общи условия (за потвърждаване на поръчка и продажба) представляват
договорът между ТЪРГОВЕЦЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯ за доставката на продукти и услуги на територията    на Р. България.
1.7 Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с           ДДС.
1.8 Продажната цена на даден продукт или услуга се определя свободно от ТЪРГОВЕЦЪТи може да    варира във всеки един момент, както в посока нагоре, така и надолу.
ТЪРГОВЕЦЪТ ще се опита да реагира във възможно най-кратки срокове на всяка промяна в цените на продаваните продукти, като актуализира възможно най-редовно данните на интернет страницата.
Във всички случаи фактурираната на ПОТРЕБИТЕЛЯ цена ще бъде тази, която е в сила в момента на поръчката, както е показана в интернет страницата на тази дата.
 
1.9 В случай на риск от неплащане ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да остави поръчката   без последствие.

ІI. Общо описание на услугите
2.1 уебсайта за електронна търговия предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност за  извършване на поръчка и закупуване на стоки и услуги он-лайн.
2.2 уебсайта за електронна търговия Ви предоставя богат избор на стоки и услуги с подробни описания и снимков материал, както и да закупите бързо, удобно и лесно харесани от Вас стоки, които ще бъдат доставени до избран от Вас адрес в разумен срок.IІI. Регистрация

За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в уебсайта за електронна търговия стоки, ПОТРЕБИТЕЛЯ  трябва:
 
3.1. Да е попълнил вярно електронната регистрационна форма, намираща се на уебсайта за електронна търговия. При попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и при промяна да ги актуализира в 7-дневен срок от промяната.
 
3.2 ПОТРЕБИТЕЛЯ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по този параграф, ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка и има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на поръчката, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
 
IV. Конфиденциалност
 
4.1 ТЪРГОВЕЦЪТ е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и  гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством попълнени заявки за регистрация. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента или когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред и приложимите международни актове.
 
4.2 ТЪРГОВЕЦЪТ може да свободно да ползва събраната статистическа информация от уебсайта за електронна търговия за действията на   ПОТРЕБИТЕЛЯ, при изготвяне на вътрешни статистики, както и във връзка с предлаганите от уебсайта услуги.
 
4.3 ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да спазва Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 
4.4 ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на предлаганите от уебсайта за електронна търговия услуги, като изпрати писмено съобщение до ТЪРГОВЕЦЪТ на посочения адрес или електронна поща за контакти.
 
4.5 С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на предлаганите от уебсайта за електронна търговия