Blog

Антитръстови правила: Комисията глобява производителите на камиони с 2,93 милиарда евро за участие в картел

563 Views0 Comment

Европейската комисия установи, че MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco и DAF са нарушили антитръстовите правила на ЕС. Тези производители на камиони в продължение на 14 години са се споразумявали относно ценообразуването на камионите и прехвърлянето на разходите за спазване на по-строгите правила за емисии. Комисията наложи рекордна глоба от 2 926 499 000 евро.

Иск за обезщетение

Всяко лице или фирма, засегнати от антиконкурентно поведение, както е описано в този случай, може да отнесе въпроса пред съдилищата на държавите-членки и да търси обезщетение. Съдебната практика на Съда и Регламент 1/2003 на Съвета потвърждават, че в случаите пред националните съдилища решение на Комисията представлява обвързващо доказателство, че поведението се е случило и е било незаконно. Въпреки че Комисията е наложила глоба на засегнатите компании, щетите могат да бъдат присъдени, без да бъдат намалени поради глобата на Комисията.

Споразумението

MAN не беше глобен, тъй като разкри пред Комисията съществуването на картела. Всички компании признаха участието си и се съгласиха да уредят случая.

Комисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер каза: „Днес поставихме знак, като наложихме рекордни глоби за сериозно нарушение. Общо по европейските пътища има над 30 милиона камиона, които представляват около три четвърти от вътрешния транспорт на стоки в Европа и играят жизненоважна роля за европейската икономика. Не е приемливо MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco и DAF, които заедно съставляват около 9 от всеки 10 средни и тежки камиона, произведени в Европа, да са част от картел, вместо да се конкурират помежду си. В продължение на 14 години те се споразумяват за ценообразуването и прехвърлянето на разходите за спазване на екологичните стандарти върху клиентите. Това също е ясно послание към компаниите, че картелите не се приемат.”

Автомобилният превоз на товари е съществена част от европейския транспортен сектор и неговата конкурентоспособност зависи от цените на превозните средства, използвани от превозвачите. Днешното решение се отнася конкретно до пазара за производство на средни (с тегло между 6 и 16 тона) и тежки камиони (с тегло над 16 тона). Разследването на Комисията разкри, че MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco и DAF са участвали в картел, свързан със:

координиране на цените на ниво “брутен списък” за средни и тежки камиони в Европейското икономическо пространство (ЕИП). Нивото на цените “бруто списък” е свързано с фабричната цена на камионите, определена от всеки производител. Като цяло тези брутни каталожни цени са основата за ценообразуване в индустрията за камиони. Крайната цена, платена от купувачите, след това се основава на допълнителни корекции, направени на национално и местно ниво, на тези брутни каталожни цени.
графикът за въвеждане на емисионни технологии за средни и тежки камиони, за да се съобразят с все по-строгите европейски стандарти за емисии (от Евро III до приложимото в момента Евро VI) прехвърлянето на клиентите на разходите за технологиите за емисии, необходими за спазване на все по-строгите европейски стандарти за емисии (от Евро III до действащото в момента Евро VI).

Нарушението обхваща цялото ЕИП и продължава 14 години, от 1997 г. до 2011 г., когато Комисията извършва внезапни проверки на фирмите. Между 1997 г. и 2004 г. се провеждат срещи на ниво висши мениджъри, понякога покрай търговски панаири или други събития. Това бива допълнено от телефонни разговори. От 2004 г. нататък картелът е организиран чрез германските дъщерни дружества на производителите на камиони, като участниците обикновено обменят информация по електронен път.

През 14-те години дискусиите между компаниите обхваща едни и същи теми, а именно съответните увеличения на цените по “брутен лист”, време за въвеждане на нови емисионни технологии и прехвърляне върху клиентите на разходите за емисионните технологии.

Днешното решение следва изпращането на изложение на възраженията до производителите на камиони през ноември 2014 г. В контекста на това разследване беше открито производство и по отношение на Scania. Scania не е обхваната от това решение за споразумение и следователно разследването ще продължи съгласно стандартната (без споразумение) процедура за картел за тази компания.

Съответствие със стандартите за емисии

Тайното споразумение, установено от Комисията, се отнася до новите емисионни технологии, изисквани от екологичните стандарти от Евро III до Евро VI, по-специално координация относно графика и координация при прехвърлянето на разходите за емисионни технологии за камиони, отговарящи на нововъведените стандарти за емисии. Тайното споразумение е било насочено към избягване или манипулиране на спазването на новите стандарти за емисии.

Разследването на Комисията не разкри никакви връзки между този картел и обвиненията или практиките за заобикаляне на системата против замърсяване на определени превозни средства (обикновено наричани „устройства за повреда“).

Решението подчертава значението на функциониращ конкурентен пазар за насърчаване на развитието и разпространението на рентабилни технологии с ниски емисии, което е един от елементите на предстоящата Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии.

Глоби

Глобите бяха определени въз основа на Насоките на Комисията от 2006 г. относно глобите.

При определяне на размера на глобите Комисията взе предвид продажбите на съответните компании на средни камиони и тежкотоварни камиони в ЕИП, както и сериозното естество на нарушението, високия общ пазарен дял на дружествата, географския обхват и продължителността на картела.

Съгласно Известието за освобождаване от глоба от 2006 г. на Комисията, MAN получи пълен имунитет за разкриване на съществуването на картела, като по този начин избегне глоба от около 1,2 милиарда евро. Заради сътрудничеството си с разследването Volvo/Renault, Daimler и Iveco се възползваха от намаления на глобите си съгласно Известието за освобождаване от глоби от 2006 г. Намаленията отразяват момента на тяхното сътрудничество и степента, в която предоставените от тях доказателства са помогнали на Комисията да докаже съществуването на картела.

Съгласно Известието за споразумение на Комисията от 2008 г. Комисията приложи намаление от 10 % на наложените глоби с оглед на признаването от страна на страните за тяхното участие в картела и на отговорността им в това отношение.

Предистория

Член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 53 от Споразумението за ЕИП забраняват картелите и други ограничителни бизнес практики.

Разследването на Комисията започна с молба за имунитет, подадена от MAN. През януари 2011 г. Комисията извърши внезапни проверки.

Повече информация ще бъде достъпна на уебсайта на Комисията за конкуренцията, в публичния регистър на делата под номер на дело 39824, след като проблемите с поверителността бъдат решени.

Процедурата за сетълмент

Решението е 21-вото споразумение от въвеждането на тази процедура за картели след юни 2008 г. При споразумение компаниите признават участието си в картел и отговорността си за него. Споразуменията се основават на Антитръстов регламент 1/2003 и позволяват на Комисията да прилага опростена и съкратена процедура. Това позволява на Комисията да взема решения бързо и освобождава ресурси за справяне с други заподозрени картели. Това е от полза и за самите страни по отношение на по-бързи решения и 10% намаление на глобите.

Източник: Antitrust: Commission fines truck producers for cartel (europa.eu)

Leave your thought